22.03.2020 20:24
for all
132 views
    
rating - | no usr.
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Формула Планка. Світлові кванти

Формула Планка. Світлові кванти 11 клас

Мета онлайн уроку: формувати знання під час дистанційного навчання про історію виникнення квантової теорії, формулу Планка, фотони як кванти світла з певними властивостями; формувати в онлайн режимі навички та вміння визначати масу, енергію та імпульс фотона, розв’язувати фізичні задачі, застосовувати отримані знання.

Онлайн перевірка домашнього завдання

Самостійна робота

Задача 1.

При переході світла із вакууму у деяке прозоре середовище, довжина хвилі зменшилася в 1.5 раза. Яке це середовище?

Задача 2.

На дифракційну ґратку нормально до її поверхні падає паралельний пучок променів з довжиною хвилі 500 нм. Стала дифракційної ґратки d=4950 нм. Визначити, скільки максимумів N дає дифракційна ґратка і максимальний кут відхилення променів, які відповідають найбільшому дифракційному максимуму.

Вивчення нового матеріалу «Формула Планка. Світлові кванти»

Опрацьовуємо дистанційно параграф «Формула Планка. Світлові кванти» та записуємо головне.

Абсолютно чорне тіло — це фізична модель тіла, яке повністю поглинає будь ­яке випромінювання, що падає на нього.

Гіпотеза Планка:

Випромінювання електромагнітних хвиль атомами і молекулами речовини відбувається не безперервно, а дискретно, тобто окремими порціями, енергія E кожної з яких прямо пропорційна частоті ν випромінювання.

E = hν

, де h = 6.626 * 10-34 Дж с – стала Планка

Фотони мають такі властивості.

1. Заряд фотона дорівнює нулю: q = 0 — фотон є електрично нейтральною частинкою.

2. Маса фотона дорівнює нулю: m = 0 — фотон є безмасовою частинкою.

3. Швидкість руху фотона не залежить від вибору системи відліку, завжди дорівнює швидкості поширення світла у вакуумі і пов’язана з частотою і довжиною відповідної світлової хвилі формулою хвилі: c=λν.

4. Енергія фотона прямо пропорційна частоті електромагнітного випромінювання, квантом якого і є цей фотон: E=hν. У разі поглинання світла речовиною фотон передає всю енергію частинкам речовини.

5. Імпульс фотона дорівнює відношенню його енергії до швидкості руху та обернено пропорційний довжині хвилі фотона.

Фотони випромінюються в разі переходу частинок речовини зі збудженого стану в стан із меншою енергією, в разі прискореного руху заряджених частинок, розпаду деяких частинок, анігіляції.


PlayVideo YouTube

Закріплення набутих знань

Пройти тест онлайн уроку, котрий побудований на основі контрольних запитань з підручника фізики 11 класу.

Контрольні запитання до онлайн уроку "Формула Планка. Світлові кванти" під час дистанційного навчання.

Домашнє завдання

Вправи до онлайн уроку «Формула Планка. Світлові кванти», які вкаже ваш учитель фізики.

Наприклад, Вправа 33, завдання 2, 3, 4 за підручником «Фізика 11 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».2020 р.

Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись