19.11.2019 23:48
for all
49 views
    
rating 5 | 1 usr.
 © Правда (Львів)

Хто такий добрий, а хто лихий політик?

Думки з минулого 15.09.1929

ілюстрований часопис "Правда" Львів

Нині цілий світ — це політика, бо нема ні людей, ні речей, ні якихсь там справ — неполітичних. І кожний нині розуміється і визнається на політиці: і той, що свою політичну газету читає, і той, що політичні партії критикує, і вкінці той, що лає та ганьбить своїх і чужих депутатів, вибраних на останніх виборах.

„Бути політиком", має однак у по­говірці народній дещо менш похвальне значення. Коли говориться про когось, що „він є добрий політик", то тим са­мим розуміється, що він розумний і спритний чоловік, але для своєї ки­шені. Видно, що в свідомості народу й громадян, політична праця людей стала рівнозначною з їх користолюб­ством і дбайливістю про свої власні осо­бисті інтереси. Не раз говориться також про когось, що він добрий політик, коли „він" уміє дістатись щасливо зі скрутних обставин матеріальної або правної біди й небезпеки.

Бачимо отже, що в звичайнім на­роднім розумінні, слово „політик, полі­тичний, політика", означає менш більш те, що ми висловлюємо такими слова­ми, як „хитрун, хитрий, хитрість". Оче­видно, що перші вислови мають далеко ширше значення від інших. Але оста­точно як і хитрун, може бути людиною злою або доброю, так само й „політик" у лихім цього слова значенні буде той, що до своєї цілі йде безоглядно, зовсім не звертаючи уваги на засоби, якими користується, а правдивим шляхет­ним політиком тільки та людина, що до доброї мети йде дозволеною, чесною дорогою.

Але те, що розуміємо під „політи­кою" в звичайному прислів`ї й розмові, зовсім не відповідає дійсному значенню цього слова. Під словом „політика", треба розуміти в дійсності мистецтво, досяг­нути дозволеними засобами те, що є корисне й спасенне для широкого зага­лу людей.

Ця штука, як бачимо з нашого окреслення, що є політика, не є лег­кою річчю. Щоб бути добрим політи­ком, треба передусім мати всестороннє й докладне знання про долю й недолю свого власного народу, про його соці­альні, господарські й релігійні потреби. Отже політик мусить мати справді висо­ку освіту і то не тільки в якійсь одній ділянці, але в дійсності всесто­роннє й загальне.

Але саме знання і розуміння відно­син та обставин серед яких живе народ не вистачить для того, щоб бути добрим політиком. Крім знання й пі­знання, мусить політик мати ще волю, охоту і гаряче бажання добути для свого народу кращу долю й кращі об­ставини. Оце бажання повинно випли­вати у чоловіка, що займається політи­кою, з його безкорисної, жертовної любові до свого народу й своєї Землі. Інакше кажучи, оте бажання, охота і воля працювати для кращої будучності своєї батьківщини повинно в політика випливати з його ідеалізму й правдивого патріотизму. Тільки в та­кім випадку можемо говорити про правдивого, ідейного політика. Бо коли хтось має на меті свої особисті інтере­си, або інтереси лиш невеличкої групки або партії людей, то це вже „лихий, неідейний політик", або „політик", себто той, що заробляє на політиці.

Розумно думати й праведно чинити для добра загалу — це значить прова­дити добру політику. Знаємо, що неба­гато таких людей і тому мало добрих політиків. А мало добрих політиків тому, що в нинішніх „нібито демокра­тичних" державах, себто таких, де на­род сам мав би правити собою, є багато людей злих, фальшивих, брехливих і неосвічених. І якраз ті люди найбільше пхаються до політики, бо в своїй за­хланності й хапучості хотіли б вони загарбати якнайбільше публічного до­бра для себе. І тому вже грецький філософ Арістотель, що жив ще перед Христом, сказав, що „демократія" це був би найкращий державний устрій, коли б кожний громадянин був такий, як король, тобто коли б він був справедливий і мудрий як розумний король. Бо в де­мократичній державі кожен повнолітній і повнолітня має право голосувати й постановляти про державні справи й державну політику. Але на жаль, людей чесних і розумних є мало, і через те в демократичних державах є більше „по­літиканів" ніж політиків добрих.

Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись