24.05.2020 14:17
для всіх
152
    
  - | -  
 © Правда (Львів)

Христос Воскрес, харківський процес СВУ, два мільярди людей на Землі

Христос Воскрес, харківський процес СВУ, два мільярди людей на Землі
Образ Христового Воскресіння намалював голандський маляр-мистець Петро Павло Рубенс, родом із Фландрії.
20.04.1930 | № 15

Єрусалим

Воскресіння Христа (ГНІХ)

Воскресіння ГНІХ так описує св. єванг. Лука: А в перший день тижня, дуже рано, прийшли (жінки) до гробу, несу­чи пахощі, котрі приготовили, і знайш­ли камінь відвалений від гробу, і ввій­шовши не знайшли тіла Господа Ісуса і сталося, коли збентежилися тим, що два мужі станули біля них в блискучих одежах. Коли ж настрашились і нахили­лись до землі, сказали до них: Чого шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, а встав, згадайте, як вам го­ворив, коли ще був в Галілеї, кажучи: Що Син Чоловічий має бути виданий в руки людей грішників і розп`ятий і в третій день воскреснути. І згадали його слова. І вернувши від гробу, сповіс­тили про все одинадцятьох і всіх інших. А була Марія Магдалина і Йоанна і Марія Якова. І інші з ними говорили про це апостолам, і здавались їм вигадкою їх слова, і не повірили їм. Та Пет­ро встав, побіг до гробу і, нахилившись, побачив одні покривала, і відійшов, дивуючися сам собі тому, що сталося.

А два з них (з учеників Госпо­да) ішли в той же день в село, що було віддалене на шістьдесят стай від Єрусалиму, на ім`я Емаус. І розмовляли вони між собою про все те, що трапилось. І сталося, коли розмовляли та розпитували один одного, і сам Ісус наблизившися, ішов з ними. Та очі їх заступило, що його не впізнали. І сказав до них: Що це за розмова, що ведете між собою, йдучи? І станули сумні. А один, котрому ім`я Клеопа, сказав до нього у відповідь: Хіба ти один захожий в Єрусалимі і не знаєш, що в нім сталося в ті дні? А він сказав їм: Що?

І сказали йому: Про Ісуса Назарянина, що був пророком, сильний в ділі і сло­ві перед Богом та всіми людьми; як ви­дали його наші первосвященники і князі на суд смертний і розп`яли його. А ми надіялися, що це той, що має спасти Ізраїль; а тепер до того всього третій день сьогодні, як те сталося. Та й деякі жін­ки з наших налякали нас, що були до­світа при гробі, і, не знайшовши його тіла, прийшли, кажучи: Що і явлення ангелів бачили, котрі говорять, що він живий. І пішли деякі з наших до гробу, і знайшли так, як жінки сказали, а са­мого не бачили. А він сказав до них:

О нерозумні і тверді серцем, щоб по­вірити всьому, що говорили пророки. Чи не мав Христос постраждати і увійти в свою славу?! починаючи від Мойсея та всіх пророків виясняв їм із усіх писань, що були про нього. І наблизилися до села, до котрого йшли, а він удавав, що йде далі. І затримали його, кажучи: Зостанься з нами, бо вечо­ріє і нахилився день; і увійшов, щоб зостатись з ними. І сталося, як сидів з ни­ми за столом, взяв хліб і благословив і переломив і дав їм. І отворилися їх очі і пізнали його, а він зник їм з очей. І говорили до себе: Чи наше серце не горіло в нас, коли говорив в дорозі, і коли відчиняв нам Письмо? І вставши в тій хвилі, повернулися в Єрусалим і знай­шли зібраних одинадцятьох і тих, що були з ними, котрі говорили: Справді встав Господь і явився Симонові. А ці розповіли, що сталося в дорозі і як піз­нали його по ламанню хліба. (Лук. 24.)

Харків

Харківський процес „Спілки Визволення України".

В процесі 45 Українців, членів „Спілки Визволення України" (СВУ) покінчили вже переслухувати обвинувачених. Потім промовляв прокурор Михайлик. Він домагався кари смерті на більш ніж двадцятьох обвинувачених. Більшовицькі агітато­ри й часописи роблять крик, що таке домагання залагідне, що всіх 45 обвиначених треба покарати смертю. Вулич­не шумовиння йде за агітаторами й теж кричить: „Усіх на смерть!"

Дня 14 квітня 1930 року промовляла оборонниця Гермайзого Вознесенська. Вознесенська промовляла українською мовою. Вона доказувала, що національний укра­їнський рух це не робота чужих та не тільки української буржуазії. Він був завжди глибоко народний і завжди спи­рався на широкі народні маси. Члени „Спілки Визволення України" спиралися на кооперативний рух, бо бачили в ньо­му чинник, що веде народ, а перше всього вбогі народні маси, малоземельні та безземельні верстви до кращої долі. Українська кооперація, доказувала Воз­несенська, відгравала ще до війни дуже важливу роль в розвитку національного руху.

Потім перейшла оборонниця до до­лі кооперативного руху в часі перед більшовицькою революцією, потім за Центральної Ради, за гетьмана, за Ди­ректорії та за радянської влади...

Так процес проти найкращих синів українського народу доходить уже до кінця. Не знати, яка доля жде обвинувачених, хоч можна сподіватися найгір­шого для них. Та можна вже тепер ска­зати, що більшовики не осягнуть цього, що думали осягнути. Навпаки цей про­цес отворить очі найширшим колам нашого народу й причиниться до ще більшого національного усвідомлення.

PlayVideo YouTube

США

Безробіття в лютому 1930 року у США.

В торгівельній комісії сенату Віліям Грін, голова Американської Федерації Праці, заявив, що в краю є тепер 3, 700.000 безробітних. В місяці лютому втратили робітники 400 мільйонів дол. заробітків. Коли уряд хоче не до­пустити до революції, казав Грін — мусить заопікуватися безробітними. Грін проти того, щоб давати підмоги безро­бітним. Треба утворити якусь інституцію, що убезпечила б робітників від без­робіття. Люди не можуть голодувати. Найкраще каже Грін завести пятиденний тиждень праці.

Делі

Війна за сіль в Індії триває.

Провідник націоналістів Ґанді сповнив те, що заповів і зломив соляну монополію в Індії. Оточений чотирма тисячами прихильників увійшов на морське узбережжя в Делі й став там добувати сіль. Хоч Ґанді зломив закон, його не арештували. Однак рішучк виступила англійсько-індійська влада проти його прихильників, що в ко занедужав наслідком виснаження сил різних місцях добували сіль.

Часописи подають, що навіть сам голова всеіндійського конгресу Неру взяв участь в порушенні сільної монополії в околиці Агатябаду. Індійський уряд арештував Чобурія, що на чолі доброволецького відділу добував сіль із морської води. Арештували теж 14 його товаришів, самих студентів.

Газа

Населення Землі на початок 1930 року два мільярди людей.

Міжнародній статистичний інститут у Газі обчислив, що на землі живе те­пер понад два мільяярди людей. Недок­ладні ще обчислення населення в Бра­зилії, Аргентині, Чилі та Уругваю. Здога­дуються, що там людей багато більше, як вдалося обчислити інститутові. Віддавна вже заходилися коло обчислення, скільки є на світі китайців. Обчислюва­ли, що їх є 100 мільйонів. Та пізніше ствердили, що в самій китайській дер­жаві є їх до 350 мільйонів. Та й це число не було докладне. В 1921 р. обчислило китайське міністерство пошти, що китайців у Китаю та в Манжурії є 445 мільйонів. Міжнародний статистичний ін­ститут у Газі начислив тепер китайців на 450 мільйонів. Також щодо Африки не було означеного числа населення. Статистичний інститут у Газі подає, що в Африці живе 160 мільйонів населення.

Виявляється теж, що втрата від 15 до 20 мільйонів людей у часі світової війни не вплинула зівсім на зменшення насе­лення Землі. Від часу війни зросло на­селення землі дуже сильно. Перед вій­ною (1910 р.) обчислили були, що на Землі живе 1600 мільйонів людей, а тепер, як обчислив згаданий інститут, є людей понад два мільярди.

Тепер у цілому світі є 15 мільйонів людей без праці.

Литва

Похід на Вільно (Вільнюс).

Литовці небаром будуть святкувати 500-ліття великого князя Литви й Русі Вітовта. Свято це відбудеться дуже величаво. Цікаве, що між іншим буде організований і маніфестаційний „похід на Вільно". Влаштують його так, що всі залоги шавлісів рушать у цей день старим шляхом ковенським на Риконти в напрямі Вільна та спиняться перед польськими прикордонними стовпами. — Так хочуть литовці зазначити, що не визнають Вільна до Польщі.

PlayVideo YouTube

Париж

Про можливий розрив радянсько-французьких дипломатичних стосунків.

Француський міністр закордонних справ Бріян відбув дві наради з франц. послом в Москві Ербетом. Ербет приїхав з Москви і привіз звістку, що ген. Кутєпов (про якого ми згадували в ч.ч. 7 і 9 Правди), знаходиться в тюрмі на Лубянці. Після офіційного оголошення про пірвання Кутєпова при помочі аґентів ДПУ, відвідав Бріяна большевицький посол Довгалевський. Розмова між Бріяном і Довгалевським тривала близько годину і мала дуже різкий характер.

Треба рахватися з можливістю розірвання дипломатичних зносин між Францією і Радянщиною. Кутєпов був головою за­гальновійськового Союзу. Тепер на місце Кутєпова вибрано ген. Мілєра, який і заявив представникам преси, що він розпоряджує ться кількома зразковими добре озброєними полками, які в кожній хвилині готові до виступу.

Москва

Арештували більшовицького радника Рабіновича.

Повідомляють з Москви, що доте­перішнього радника большевицької амбасади в Ковні в Литві, Рабіновича, арештували агенти ГПУ на большевицько-латвійській границі та відставили під сильною сторожею до Москви. Рабіновичеві грозить кара смерті.

Харків

Вбили посланця з документами харківського процесу.

В поїзді, що їхав з Москви в Хар­ків, хтось убив посланця з централі ГПУ в Москві та забрав у нього всі документи, які відносилися до політичного процесу українських діячів у Харкові. На цілій лінії Москва— Харків проведено у зв`язку з тим труси й поарештовано багато залізничників. Але справців того нападу не викрили.

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
 13.07.2020 21:40  Каранда Галина 

Пане Суворий! Давненько вже не було ваших публікацій на історичну тему