11.08.2020 09:36
для всіх
5702
    
  11 | 11  
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Календарно-тематичний план з фізики для 10 класу

Календарно-тематичний план з фізики для 10 класу 2023-2024 н. р.

Для очного, очно-дистанційного та дистанційного навчання онлайн

Календарно-тематичний план на 2023-2024 н. р. (1, 2 семестр) до підручника фізика 10 клас (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна) за редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. Планування розраховане на нову програму для загальноосвітніх шкіл, рівень стандарту, кількість годин – 105 (3 години на тиждень). Календарний план включає 6 тематичних оцінок, 7 контрольних та 8 лабораторних робіт. Підходить як для очного, так і для очно-дистанційного та дистанційного навчання онлайн.

Посилання для скачування на оновлений календарно-тематичний план знаходиться під таблицею.

(105 годин, 3 години в тиждень)

Проскрольте таблицю вліво →

№ уроку

Дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Посилання на дистанційний урок

І-ІІ семестр

Вступ

1

Зародження й розвиток фізики як науки

https://probapera.org/publication/13/54466/fizyka-nauka.html

2

Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання

https://probapera.org/publication/13/54495/metody-naukovoho-piznannya-fizychni-velychyny.html

3

Скалярні та векторні величини

https://probapera.org/publication/13/54500/skalyarni-vektorni-velychyny.html

Розділ І. Механіка. Частина І. Кінематика

4

Основна задача механіка. Абетка кінематики

https://probapera.org/publication/13/54509/osnovna-zadacha-mehaniky.html

5

Швидкість руху. Середня та миттєва швидкість. Закони додавання швидкостей та переміщень

https://probapera.org/publication/13/54539/shvydkist-ruhu-serednya-ta-myttjeva.html

6

Розв’язування задач з теми: Швидкість руху. Середня та миттєва швидкість. Закони додавання швидкостей та переміщень

https://probapera.org/publication/13/54556/zadachi-shvydkist-ruh.html

7

Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення

https://probapera.org/publication/13/54741/pryskorennya.html

8

Розв’язування задач

https://probapera.org/publication/13/54790/zadachi-pryskorennya.html

9

Лабораторна робота № 1 «Вивчення прямолінійного рівноприскореного руху»

10

Вільне падіння

https://probapera.org/publication/13/54795/vilne-padinnya.html

11

Криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння

https://probapera.org/publication/13/54798/kryvolinijnyj-ruh.html

12

Розв’язування задач

13

Рівномірний рух матеріальної точки по колу

https://probapera.org/publication/13/54829/rivnomirnyj-ruh-po-kolu.html

14

Розв’язування задач

15

Лабораторна робота № 2 «Вивчення руху тіла по колу»

16

Узагальнення та систематизація знань по темі «Механіка. Частина І. Кінематика»

17

Контрольна робота № 1 з теми «Механіка. Частина І. Кінематика»

Розділ І. Механіка. Частина ІІ. Динаміка і закони збереження

18

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

https://probapera.org/publication/13/55073/inertsialni-systemy-vidliku.html

19

Сила. Маса. Другий та третій закони Ньютона

https://probapera.org/publication/13/55077/druhyj-i-tretij-zakony-nyutona.html

20

Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість

https://probapera.org/publication/13/55101/syla-tyazhinnya.html

21

Розв’язування задач

22

Сила пружності. Вага тіла

23

Сила тертя

24

Розв’язування задач

25

Рівновага тіл. Момент сили

26

Лабораторна робота № 3 «Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил»

27

Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність

28

Розв’язування задач

29

Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії

30

Розв’язування задач

31

Лабораторна робота № 4 «Дослідження механічного руху тіл з урахуванням закону збереження енергії»

32

Імпульс тіла. Реактивний рух. Пружне та непружне зіткнення

33

Розв’язування задач

34

Рух рідини та газу. Підіймальна сила крила

35

Узагальнення та систематизація знань по темі «Механіка. Частина ІІ. Динаміка і закони збереження»

36

Контрольна робота № 2 з теми «Механіка. Частина ІІ. Динаміка і закони збереження»

Розділ І. Механіка. Частина ІІІ. Механічні коливання та хвилі

37

Види механічних коливань

38

Розв’язування задач

39

Математичний і пружинний маятники. Енергія коливань

40

Розв’язування задач

41

Лабораторна робота № 5 «Виготовлення маятника та визначення періоду його коливань»

42

Резонанс

43

Механічні хвилі

44

Звукові хвилі

45

Розв’язування задач

46

Узагальнення та систематизація знань по темі «Механіка. Частина ІІІ. Механічні коливання та хвилі»

47

Контрольна робота № 3 з теми «Механіка. Частина ІІІ. Механічні коливання та хвилі»

48

Захист навчальних проектів по темі «Механіка. Частина ІІІ. Механічні коливання та хвилі»

Розділ ІІ. Елементи спеціальної теорії відносності

49

Постулати спеціальної теорії відносності. Релятивістський закон додавання швидкостей

https://probapera.org/publication/13/55497/postulaty-stv.html

50

Розв’язування задач

51

Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності

https://probapera.org/publication/13/55531/naslidky-postulativ-stv.html

52

Розв’язування задач

53

Узагальнення та систематизація знань по темі «Елементи спеціальної теорії відносності»

Розділ ІІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка. Частина І. Молекулярна фізика

54

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини

55

Розв’язування задач

56

Рух і взаємодія атомів і молекул

57

Модель ідеального газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу

58

Розв’язування задач

59

Термодинамічна рівновага. Температура. Температурна шкала Кельвіна

60

Розв’язування задач

61

Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси

62

Розв’язування задач

63

Розв’язування задач

64

Розв’язування задач

65

Узагальнення та систематизація знань по темі «Молекулярна фізика і термодинаміка. Частина І. Молекулярна фізика»

66

Контрольна робота № 4 з теми «Молекулярна фізика і термодинаміка. Частина І. Молекулярна фізика»

67

Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара. Кипіння

68

Вологість повітря. Точка роси

69

Розв’язування задач

70

Лабораторна робота № 6 «Вимірювання відносної вологості повітря»

71

Поверхневий натяг. Змочування. Капілярні явища

72

Розв’язування задач

73

Лабораторна робота № 7 «Визначення поверхневого натягу рідини»

https://probapera.org/publication/13/53540/vyznachennya-poverhnevoho-natyahu.html

74

Будова і властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали

75

Механічні властивості твердих тіл

https://probapera.org/publication/13/53484/vlastyvosti-tverdyh-til.html

76

Розв’язування задач з теми: Механічні властивості твердих тіл

https://probapera.org/publication/13/53497/zadachi-tverdi-tila.html

77

Лабораторна робота № 8 «Визначення модуля пружності речовини»

https://probapera.org/publication/13/53584/lr-vyznachennya-modulya-pruzhnosti.html

78

Узагальнення та систематизація знань по темі «Молекулярна фізика і термодинаміка. Частина І. Молекулярна фізика»

79

Контрольна робота № 5 з теми «Молекулярна фізика і термодинаміка. Частина І. Молекулярна фізика»

Розділ ІІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка. Частина ІІ. Основи термодинаміки

80

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії

https://probapera.org/publication/13/53510/vnutrishnya-enerhiya.html

81

Розв’язування задач з теми: Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії

https://probapera.org/publication/13/53572/zadachi-vnutrishnya-enerhiya.html

82

Робота в термодинаміці

https://probapera.org/publication/13/53632/robota-v-termodynamitsi.html

83

Розв’язування задач з теми: Робота в термодинаміці

https://probapera.org/publication/13/53655/zadachi-robota-termodynamika.html

84

Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес

https://probapera.org/publication/13/53672/1-zakon-termodynamiky.html

85

Розв’язування задач з теми: Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес

86

Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина

https://probapera.org/publication/13/53728/teplovyj-dvyhun.html

87

Розв’язування задач з теми: Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина

https://probapera.org/publication/13/53738/zadachi-teplovyj-dvyhun.html

88

Узагальнення та систематизація знань по темі «Молекулярна фізика і термодинаміка. Частина ІІ. Основи термодинаміки»

89

Контрольна робота № 6 з теми «Молекулярна фізика і термодинаміка. Частина ІІ. Основи термодинаміки»

90

Захист навчальних проектів по темі «Молекулярна фізика і термодинаміка. Частина ІІ. Основи термодинаміки»

Розділ ІV. Електричне поле

91

Абетка електростатики

https://probapera.org/publication/13/53751/abetka-elektrostatyky.html

92

Розв’язування задач

93

Електричне поле

https://probapera.org/publication/13/53800/elektrychne-pole.html

94

Розв’язування задач

95

Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал

https://probapera.org/publication/13/53942/robota-potentsial.html

96

Розв’язування задач з теми: Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал

https://probapera.org/publication/13/53979/zadachi-robota-potentsial.html

97

Провідники і діелектрики в електростатичному полі

https://probapera.org/publication/13/53992/providnyky-dielektryky.html

98

Розв’язування задач

99

Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора

https://probapera.org/publication/13/54038/elektrojemnist-kondensator.html

100

Розв’язування задач

101

Узагальнення та систематизація знань по темі «Електричне поле»

102

Контрольна робота № 7 з теми «Електричне поле»

103

Захист навчальних проектів по темі «Електричне поле»

104

Захист навчальних проектів по темі «Електричне поле»

105

Узагальнююче заняття «Професії майбутнього»


Скачати в форматі docx


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
 19.08.2020 12:20  Інформ => © 

Дякую1 Чудовий матеріал для використання.