11.08.2020 09:36
for all
1549 views
    
rating 5 | 7 usr.
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Календарно-тематичний план з фізики для 10 класу

Календарно-тематичний план з фізики для 10 класу 2020-2021 н. р.

Для очного, очно-дистанційного та дистанційного навчання онлайн

Календарно-тематичний план на 2020-2021 н. р. (1, 2 семестр) до підручника фізика 10 клас (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна) за редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. Планування розраховане на нову програму для загальноосвітніх шкіл, рівень стандарту, кількість годин – 105 (3 години на тиждень). Календарний план включає 6 тематичних оцінок, 7 контрольних та 8 лабораторних робіт. Підходить як для очного, так і для очно-дистанційного та дистанційного навчання онлайн.

(105 годин, 3 години в тиждень, 3 години резерв)

Проскрольте таблицю вліво →

уроку

Дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Посилання на дистанційний урок

І-ІІ семестр

Повторення

1

Повторення матеріалу опрацьованого за карантину під час ІІ семестру 2019-2020 н. р. з теми «Фізика 9. Рух і взаємодія. Закони збереження. Частина 1»

2

Повторення матеріалу опрацьованого за карантину під час ІІ семестру 2019-2020 н. р. з теми «Фізика 9. Рух і взаємодія. Закони збереження. Частина 1»

3

Повторення матеріалу опрацьованого за карантину під час ІІ семестру 2019-2020 н. р. з теми «Фізика 9. Рух і взаємодія. Закони збереження. Частина 2»

4

Повторення матеріалу опрацьованого за карантину під час ІІ семестру 2019-2020 н. р. з теми «Фізика 9. Рух і взаємодія. Закони збереження. Частина 2»

Вступ

5

Зародження й розвиток фізики як науки

https://probapera.org/publication/13/54466/fizyka-nauka.html

6

Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання

https://probapera.org/publication/13/54495/metody-naukovoho-piznannya-fizychni-velychyny.html

7

Скалярні та векторні величини

https://probapera.org/publication/13/54500/skalyarni-vektorni-velychyny.html

Розділ І. Механіка. Частина І. Кінематика

8

Основна задача механіка. Абетка кінематики

https://probapera.org/publication/13/54509/osnovna-zadacha-mehaniky.html

9

Швидкість руху. Середня та миттєва швидкість. Закони додавання швидкостей та переміщень

https://probapera.org/publication/13/54539/shvydkist-ruhu-serednya-ta-myttjeva.html

10

Розв’язування задач з теми: Швидкість руху. Середня та миттєва швидкість. Закони додавання швидкостей та переміщень

https://probapera.org/publication/13/54556/zadachi-shvydkist-ruh.html

11

Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення

12

Розв’язування задач

13

Лабораторна робота № 1 «Вивчення прямолінійного рівноприскореного руху»

14

Вільне падіння

15

Криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння

16

Рівномірний рух матеріальної точки по колу

17

Розв’язування задач

18

Лабораторна робота № 2 «Вивчення руху тіла по колу»

19

Узагальнення та систематизація знань по темі «Механіка. Частина І. Кінематика»

20

Контрольна робота № 1 з теми «Механіка. Частина І. Кінематика»

Розділ І. Механіка. Частина ІІ. Динаміка і закони збереження

21

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

22

Сила. Маса. Другий та третій закони Ньютона

23

Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість

24

Розв’язування задач

25

Сила пружності. Вага тіла

26

Сила тертя

27

Розв’язування задач

28

Рівновага тіл. Момент сили

29

Лабораторна робота № 3 «Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил»

30

Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність

31

Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії

32

Розв’язування задач

33

Лабораторна робота № 4 «Дослідження механічного руху тіл з урахуванням закону збереження енергії»

34

Імпульс тіла. Реактивний рух. Пружне та непружне зіткнення

35

Розв’язування задач

36

Рух рідини та газу. Підіймальна сила крила

37

Узагальнення та систематизація знань по темі «Механіка. Частина ІІ. Динаміка і закони збереження»

38

Контрольна робота № 2 з теми «Механіка. Частина ІІ. Динаміка і закони збереження»

Розділ І. Механіка. Частина ІІІ. Механічні коливання та хвилі

39

Види механічних коливань

40

Розв’язування задач

41

Математичний і пружинний маятники. Енергія коливань

42

Розв’язування задач

43

Лабораторна робота № 5 «Виготовлення маятника та визначення періоду його коливань»

44

Резонанс

45

Механічні хвилі

46

Звукові хвилі

47

Розв’язування задач

48

Узагальнення та систематизація знань по темі «Механіка. Частина ІІІ. Механічні коливання та хвилі»

49

Контрольна робота № 3 з теми «Механіка. Частина ІІІ. Механічні коливання та хвилі»

50

Захист навчальних проектів по темі «Механіка. Частина ІІІ. Механічні коливання та хвилі»

Розділ ІІ. Елементи спеціальної теорії відносності

51

Постулати спеціальної теорії відносності. Релятивістський закон додавання швидкостей

52

Розв’язування задач

53

Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності

54

Розв’язування задач

55

Узагальнення та систематизація знань по темі «Елементи спеціальної теорії відносності»

Розділ ІІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка. Частина І. Молекулярна фізика

56

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини

57

Розв’язування задач

58

Рух і взаємодія атомів і молекул

59

Модель ідеального газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу

60

Термодинамічна рівновага. Температура. Температурна шкала Кельвіна

61

Розв’язування задач

62

Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси

63

Розв’язування задач

64

Розв’язування задач

65

Узагальнення та систематизація знань по темі «Молекулярна фізика і термодинаміка. Частина І. Молекулярна фізика»

66

Контрольна робота № 4 з теми «Молекулярна фізика і термодинаміка. Частина І. Молекулярна фізика»

67

Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара. Кипіння

68

Вологість повітря. Точка роси

69

Лабораторна робота № 6 «Вимірювання відносної вологості повітря»

70

Поверхневий натяг. Змочування. Капілярні явища

71

Розв’язування задач

72

Лабораторна робота № 7 «Визначення поверхневого натягу рідини»

https://probapera.org/publication/13/53540/vyznachennya-poverhnevoho-natyahu.html

73

Будова і властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали

74

Механічні властивості твердих тіл

https://probapera.org/publication/13/53484/vlastyvosti-tverdyh-til.html

75

Розв’язування задач з теми: Механічні властивості твердих тіл

https://probapera.org/publication/13/53497/zadachi-tverdi-tila.html

76

Лабораторна робота № 8 «Визначення модуля пружності речовини»

https://probapera.org/publication/13/53584/lr-vyznachennya-modulya-pruzhnosti.html

77

Узагальнення та систематизація знань по темі «Молекулярна фізика і термодинаміка. Частина І. Молекулярна фізика»

78

Контрольна робота № 5 з теми «Молекулярна фізика і термодинаміка. Частина І. Молекулярна фізика»

Розділ ІІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка. Частина ІІ. Основи термодинаміки

79

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії

https://probapera.org/publication/13/53510/vnutrishnya-enerhiya.html

80

Розв’язування задач з теми: Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії

https://probapera.org/publication/13/53572/zadachi-vnutrishnya-enerhiya.html

81

Робота в термодинаміці

https://probapera.org/publication/13/53632/robota-v-termodynamitsi.html

82

Розв’язування задач з теми: Робота в термодинаміці

https://probapera.org/publication/13/53655/zadachi-robota-termodynamika.html

83

Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес

https://probapera.org/publication/13/53672/1-zakon-termodynamiky.html

84

Розв’язування задач з теми: Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес

85

Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина

https://probapera.org/publication/13/53728/teplovyj-dvyhun.html

86

Розв’язування задач з теми: Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина

https://probapera.org/publication/13/53738/zadachi-teplovyj-dvyhun.html

87

Узагальнення та систематизація знань по темі «Молекулярна фізика і термодинаміка. Частина ІІ. Основи термодинаміки»

88

Контрольна робота № 6 з теми «Молекулярна фізика і термодинаміка. Частина ІІ. Основи термодинаміки»

89

Захист навчальних проектів по темі «Молекулярна фізика і термодинаміка. Частина ІІ. Основи термодинаміки»

Розділ ІV. Електричне поле

90

Абетка електростатики

https://probapera.org/publication/13/53751/abetka-elektrostatyky.html

91

Розв’язування задач

92

Електричне поле

https://probapera.org/publication/13/53800/elektrychne-pole.html

93

Розв’язування задач

94

Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал

https://probapera.org/publication/13/53942/robota-potentsial.html

95

Розв’язування задач з теми: Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал

https://probapera.org/publication/13/53979/zadachi-robota-potentsial.html

96

Провідники і діелектрики в електростатичному полі

https://probapera.org/publication/13/53992/providnyky-dielektryky.html

97

Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора

https://probapera.org/publication/13/54038/elektrojemnist-kondensator.html

98

Розв’язування задач

99

Узагальнення та систематизація знань по темі «Електричне поле»

100

Контрольна робота № 7 з теми «Електричне поле»

101

Захист навчальних проектів по темі «Електричне поле»

102

Узагальнююче заняття «Професії майбутнього»

103-105

Резерв

>


Скачати в форматі docx


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись
 19.08.2020 12:20  1959inform27 => © 

Дякую1 Чудовий матеріал для використання.