21.07.2020 23:23
for all
4531 views
    
rating 5 | 15 usr.
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Календарно-тематичний план з фізики для 7 класу

Календарно-тематичний план з фізики для 7 класу 2022-2023 н. р.

Для очного, очно-дистанційного та дистанційного навчання онлайн

Календарно-тематичний план на 2022-2023 н. р. (1, 2 семестр) до підручника фізика 7 клас (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна) за редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. Планування розраховане на нову програму для загальноосвітніх шкіл, рівень стандарту, кількість годин – 70 (2 години на тиждень). Календарний план включає 5 тематичних оцінок, 5 контрольних та 12 лабораторних робіт. Підходить як для очного, так і для очно-дистанційного та дистанційного навчання онлайн.

(70 годин, 2 години в тиждень)

Проскрольте таблицю вліво →

уроку

Дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Посилання на дистанційний урок

І-ІІ семестр

Вступ

1

Фізика як навчальний предмет. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті

https://probapera.org/publication/13/54309/fizyka-kabinet-pravyla-bezpeky.html

Розділ І. Фізика як природнича наука. Пізнання природи

2

Фізика – наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища

https://probapera.org/publication/13/54310/fizyka-nauka-pro-pryrodu.html

3

Будова речовини. Молекули. Атоми

https://probapera.org/publication/13/54311/budova-rechovyny-molekuly-atomy.html

4

Наукові методи вивчення природи

https://probapera.org/publication/13/54312/naukovi-metody-vyvchennya-pryrody.html

5

Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин. Похибки й оцінювання точності вимірювань

https://probapera.org/publication/13/54316/fizychni-velychyny.html

6

Лабораторна робота №1. Визначення ціни поділки шкали вимірювального приладу

https://probapera.org/publication/13/54652/lr-vyznachennya-tsiny-podilky.html

7

Лабораторна робота №2. Вимірювання об’ємів твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

https://probapera.org/publication/13/54672/lr-vymiryuvannya-objemiv.html

8

Лабораторна робота №3. Вимірювання розмірів малих тіл

https://probapera.org/publication/13/54681/lr-vymiryuvannya-rozmiriv-malyh-til.html

9

Узагальнення та систематизація знань по темі «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

10

Захист навчальних проектів по темі «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

Розділ ІІ. Механічний рух

Частина 1. Прямолінійний рух

11

Механічний рух. Відносність руху

https://probapera.org/publication/13/54848/mehanichnyj-ruh.html

12

Траєкторія руху. Шлях. Переміщення

https://probapera.org/publication/13/54853/shlyah-peremischennya.html

13

Рівномірний рух. Швидкість руху

https://probapera.org/publication/13/54915/rivnomirnyj-ruh-shvydkist-ruhu.html

14

Розв’язування задач

15

Графіки рівномірного руху

https://probapera.org/publication/13/54965/hrafiky-rivnomirnoho-ruhu.html

16

Розв’язування задач

https://probapera.org/publication/13/54979/zadachi-hrafiky-rivnomirnoho-ruhu.html

17

Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

https://probapera.org/publication/13/55040/nerivnomirnyj-ruh.html

18

Розв’язування задач

19

Контрольна робота №1

Частина 2. Рівномірний рух по колу. Коливальний рух

20

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання

https://probapera.org/publication/13/55108/rivnomirnyj-ruh-po-kolu.html

21

Лабораторна робота №4. Вимірювання періоду обертання та обертової частоти

22

Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань

https://probapera.org/publication/13/55116/kolyvalnyj-ruh.html

23

Лабораторна робота №5. Дослідження коливань нитяного маятника

24

Розв’язування задач

25

Узагальнення та систематизація знань по темі «Механічний рух»

26

Контрольна робота по темі «Механічний рух»

27

Захист навчальних проектів по темі «Механічний рух»

Розділ ІІІ. Взаємодія тіл. Сила

Частина 1. Сили. Види сил

28

Явище інерції

29

Інертність тіла. Маса як міра інертності

30

Лабораторна робота №6. Вимірювання мас тіл способом зважування

31

Густина. Одиниця густини

https://probapera.org/publication/13/55365/hustyna.html

32

Лабораторна робота №7. Вимірювання густини твердого тіла та рідини

33

Розв’язування задач

34

Сила – міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил

35

Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука

36

Лабораторна робота №8. Дослідження пружних властивостей тіл

37

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

38

Тертя. Сила тертя

39

Розв’язування задач

40

Лабораторна робота №9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

41

Узагальнення та систематизація знань по темі «Взаємодія тіл. Сили. Види сил»

42

Контрольна робота по темі «Взаємодія тіл. Сили. Види сил»

Частина 2. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл

43

Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

https://probapera.org/publication/13/55963/tysk-tverdyh-til-syla-tysku.html

44

Розв’язування задач

45

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

https://probapera.org/publication/13/55994/tysk-haziv-i-ridyn-zakon-paskalya.html

46

Гідростатичний тиск

https://probapera.org/publication/13/55998/hidrostatychnyj-tysk.html

47

Атмосферний тиск. Барометри

https://probapera.org/publication/13/56036/atmosfernyj-tysk-barometry.html

48

Сполучені посудини. Манометри

https://probapera.org/publication/13/53429/spolucheni-posudyny.html

49

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

https://probapera.org/publication/13/53432/zakon-arhimeda.html

50

Розв’язування задач

51

Умови плавання тіл

https://probapera.org/publication/13/53587/umovy-plavannya-til.html

52

Лабораторна робота №10. З’ясування умов плавання тіла

53

Судноплавство та повітроплавання

54

Узагальнення та систематизація знань по темі «Взаємодія тіл. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл»

55

Контрольна робота по темі «Взаємодія тіл. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл»

56

Захист навчальних проектів по темі «Взаємодія тіл. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл»

Розділ ІV. Механічна робота та енергія

57

Механічна робота. Одиниці роботи

https://probapera.org/publication/13/53621/mehanichna-robota.html

58

Потужність

https://probapera.org/publication/13/53678/potuzhnist.html

59

Механічна енергія. Потенціальна і кінетична енергія

https://probapera.org/publication/13/53713/mehanichna-enerhiya.html

60

Розв’язування задач

61

Закон збереження і перетворення механічної енергії

https://probapera.org/publication/13/53714/zakon-zberezhennya.html

62

Розв’язування задач

63

Момент сили. Умови рівноваги важеля.

https://probapera.org/publication/13/53804/moment-syly.html

64

Лабораторна робота №11. З’ясування умови рівноваги важеля

https://probapera.org/publication/13/53819/lr-umovy-rivnovahy-vazhelya.html

65

Рухомий та нерухомий блоки

https://probapera.org/publication/13/53961/ruhomyj-neruhomyj-bloky.html

66

Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії простих механізмів

https://probapera.org/publication/13/53999/prosti-mehanizmy-kkd.html

67

Лабораторна робота №12. Визначення ККД похилої площини

https://probapera.org/publication/13/54088/lr-vyznachennya-kkd.html

68

Узагальнення та систематизація знань по темі «Механічна робота та енергія»

69

Контрольна робота по темі «Механічна робота та енергія»

70

Захист навчальних проектів по темі «Механічна робота та енергія»2021


Скачати в форматі docx


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись