17.08.2020 09:28
для всіх
6862
    
  11 | 11  
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Календарно-тематичний план з фізики для 11 класу

Календарно-тематичний план з фізики для 11 класу 2023-2024 н. р.

Для очного, очно-дистанційного та дистанційного навчання онлайн

Календарно-тематичний план на 2023-2024 н. р. (1, 2 семестр) до підручника фізика 11 клас (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна) за редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. Планування розраховане на нову програму для загальноосвітніх шкіл, рівень стандарту, кількість годин – 105 (3 години на тиждень). Календарний план включає 5 тематичних оцінок, 5 контрольних та 9 експериментальних робіт. Підходить як для очного, так і для очно-дистанційного та дистанційного навчання онлайн.

Посилання для скачування на оновлений календарно-тематичний план знаходиться під таблицею.

(105 годин, 3 години в тиждень, 4 години резерв)

Проскрольте таблицю вліво →

№ уроку

Дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Посилання на дистанційний урок

І-ІІ семестр

Розділ І. Електродинаміка. Частина І. Електричний струм

1

Електричний струм

https://probapera.org/publication/13/54562/elektrychnyj-strum.html

2

Послідовне і паралельне з’єднання провідників. Шунти і додаткові опори

https://probapera.org/publication/13/54581/poslidovne-paralelne-zjednannya-providnykiv.html

3

Розв’язування задач з теми: Послідовне і паралельне з’єднання провідників

https://probapera.org/publication/13/54584/zadach%D1%96-poslidovne-paralelne-zjednannya.html

4

Експериментальна робота № 1 «Перевірка законів послідовного і паралельного з’єднань провідників»

https://probapera.org/publication/13/54592/lr-zakony-poslidovnoho-paralelnoho-zjednan.html

5

Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца

https://probapera.org/publication/13/54599/robota-potuzhnist-zakon-dzhoulya-lentsa.html

6

Розв’язування задач з теми: Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца

https://probapera.org/publication/13/54602/zadachi-robota-potuzhnist-zakon-dzhoulya-lentsa.html

7

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола

https://probapera.org/publication/13/54610/ers-zakon-oma-dlya-povnoho-kola.html

8

Розв’язування задач з теми: Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола

https://probapera.org/publication/13/54615/zadachi-elektrorushijna-syla.html

9

Експериментальна робота № 2 «Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму»

https://probapera.org/publication/13/54648/lr-vymiryuvannya-ers.html

10

Електричний струм у металах

https://probapera.org/publication/13/54649/elektrychnyj-strum-u-metalah.htmlПроскрольте таблицю вліво →

11

Експериментальна робота № 3 «Вимірювання температурного коефіцієнта опору металу»

https://probapera.org/publication/13/54871/vymiryuvannya-temperaturnoho-koefitsijenta-oporu.html

12

Електричний струм в електролітах. Електроліз

https://probapera.org/publication/13/54881/elektroliz.html

13

Розв’язування задач

14

Електричний струм у газах

https://probapera.org/publication/13/54993/elektrychnyj-strum-u-hazah.html

15

Електричний струм у вакуумі. Електровакуумні прилади

https://probapera.org/publication/13/55002/elektrychnyj-strum-u-vakuumi.html

16

Електричний струм у напівпровідниках

https://probapera.org/publication/13/55009/elektrychnyj-strum-u-napivprovidnykah.html

17

Розв’язування задач

18

Узагальнення та систематизація знань по темі «Електродинаміка. Електричний струм»

19

Контрольна робота № 1 з теми «Електродинаміка. Електричний струм»

20

Захист навчальних проектів по темі «Електродинаміка. Електричний струм»

Розділ І. Електродинаміка. Частина ІІ. Електромагнетизм

21

Магнітне поле

https://probapera.org/publication/13/55145/mahnitne-pole-11-klas.html

22

Сила Ампера

https://probapera.org/publication/13/55154/syla-ampera.html

23

Розв’язування задач

24

Сила Лоренца

25

Розв’язування задач

26

Досліди Фарадея. Закон електромагнітної індукції

27

Розв’язування задач

28

Розв’язування задач

29

Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля

https://probapera.org/publication/13/55249/samoinduktsiya-induktyvnist.html

30

Магнітні властивості речовин. Діа-, пара- і феромагнетики

31

Електромагнітне поле

32

Розв’язування задач

33

Узагальнення та систематизація знань по темі «Електродинаміка. Електромагнетизм»

34

Контрольна робота № 2 з теми «Електродинаміка. Електромагнетизм»

35

Захист навчальних проектів по темі «Електродинаміка. Електромагнетизм»

Розділ ІІ. Електромагнітні коливання і хвилі

36

Коливання. Види коливань. Фізичні величини, що характеризують коливання

https://probapera.org/publication/13/55387/kolyvannya-vydy-kolyvan.html

37

Вільні електромагнітні коливання в ідеальному коливальному контурі. Формула Томсона

https://probapera.org/publication/13/55389/formula-tomsona.html

38

Розв’язування задач

39

Розв’язування задач

40

Змінний струм. Генератори змінного струму

https://probapera.org/publication/13/55435/zminnyj-strum-heneratory.html

41

Розв’язування задач

42

Активний, ємнісний та індуктивний опір в колі змінного струму

43

Розв’язування задач

44

Експериментальна робота № 4 «Вимірювання індуктивності котушки»

45

Виробництво, передача та використання енергії змінного струму. Трансформатори

46

Розв’язування задач

47

Електромагнітні хвилі. Властивості електромагнітних хвиль. Досліди Герца

48

Принципи радіотелефонного зв’язку. Радіомовлення та телебачення

49

Розв’язування задач

50

Узагальнення та систематизація знань по темі «Електромагнітні коливання і хвилі»

51

Контрольна робота № 3 з теми «Електромагнітні коливання і хвилі»

52

Захист навчальних проектів по темі «Електромагнітні коливання і хвилі»

Розділ ІІІ. Оптика

53

Розвиток уявлень про природу світла

https://probapera.org/publication/13/55725/rozvytok-uyavlen-pro-pryrodu-svitla.html

54

Відбивання світла. Закони відбивання світла

https://probapera.org/publication/13/55877/vidbyvannya-svitla-zakony.html

55

Розв’язування задачПроскрольте таблицю вліво →

56

Заломлення світла. Закони відбивання світла

57

Повне відбивання світла

58

Розв’язування задач

59

Експериментальна робота № 5 «Дослідження заломлення світла»

60

Лінзи. Побудова зображень у лінзах

61

Розв’язування задач

62

Розв’язування задач

63

Формула тонкої лінзи

64

Розв’язування задач

65

Експериментальна робота № 6 «Вимірювання оптичної сили лінзи та системи лінз»

66

Оптичні системи. Кут зору

67

Дисперсія світла. Спектроскоп

68

Інтерференція світла

69

Дисперсія світла

70

Розв’язування задач на інтерференцію та дифракцію світла

https://probapera.org/publication/13/53460/zadachi-interferentsiya-dyfraktsiya-svitla.html

71

Розв’язування задач

72

Експериментальна робота № 7 «Вимірювання довжини світлової хвилі»

73

Формула Планка. Світлові кванти

https://probapera.org/publication/13/53461/formula-planka.html

74

Розв’язування задач

75

Фотоефект. Закони фотоефекту

https://probapera.org/publication/13/53503/fotoefekt-zakony.html

76

Розв’язування задач

https://probapera.org/publication/13/53551/zadachi-zakony-fotoefekt.html

77

Шкала електромагнітних хвиль

https://probapera.org/publication/13/53571/shkala-elektromahnitnyh-hvyl.html

78

Розв’язування задач

79

Узагальнення та систематизація знань по темі «Оптика»

80

Контрольна робота № 4 з теми «Оптика»

81

Захист навчальних проектів по темі «Оптика»Проскрольте таблицю вліво →

Розділ ІV. Атомна та ядерна фізика

82

Дослід Резерфорда. Постулати Бора. Енергетичні рівні атома

https://probapera.org/publication/13/53582/doslid-rezerforda-postulaty-bora.html

83

Розв’язування задач з теми: Постулати Бора

https://probapera.org/publication/13/53638/zadachi-postulaty-bora.html

84

Види спектрів. Основи спектрального аналізу

https://probapera.org/publication/13/53656/vydy-spektriv.html

85

Квантово-оптичні генератори (лазери)

https://probapera.org/publication/13/53679/lazery.html

86

Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили. Енергія зв’язку

https://probapera.org/publication/13/53730/enerhiya-zvyazku.html

87

Розв’язування задач з теми: Енергія зв’язку

https://probapera.org/publication/13/53732/zadachi-enerhiya-zvyazku.html

88

Радіоактивність. Основний закон радіоактивного розпаду

https://probapera.org/publication/13/53754/radioaktyvnist.html

89

Розв’язування задач

90

Експериментальна робота № 8 «Моделювання радіоактивного розпаду»

https://probapera.org/publication/13/53796/lr-modelyuvannya-radioaktyvnoho-rozpadu.html

91

Отримання та застосування радіонуклідів. Методи реєстрації йонізуючого випромінювання

https://probapera.org/publication/13/53835/metody-rejestratsiji-vyprominyuvannya.html

92

Експериментальна робота № 9 «Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями»

https://probapera.org/publication/13/53945/lr-doslidzhennya-trekiv.html

93

Ланцюгова ядерна реакція поділу ядер Урану. Термоядерні реакції

https://probapera.org/publication/13/53980/lantsyuhova-reaktsiya-podilu.html

94

Розв’язування задач з теми: Ланцюгова ядерна реакція поділу ядер Урану. Термоядерні реакції

https://probapera.org/publication/13/53990/zadachi-yaderni-termoyaderni-reaktsiji.html

95

Елементарні частинки

https://probapera.org/publication/13/54001/elementarni-chastynky.html

96

Розв’язування задач

97

Узагальнення та систематизація знань по темі «Атомна та ядерна фізика»

98

Контрольна робота № 5 з теми «Атомна та ядерна фізика»

99

Захист навчальних проектів по темі «Атомна та ядерна фізика»

100

Захист навчальних проектів по темі «Атомна та ядерна фізика»

101

Узагальнююче заняття «Професії майбутнього»

102

Резерв

103

Резерв

104

Резерв

105

Резерв2023-2024 н. р.


Скачати в форматі docx


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!